facebook

Stanovy Asociace kempů ČR

Čl.I

Základní ustanovení:

1. Živnostenské společenstvo Kempy a chatové osady České Republiky (dále jen společenstvo) sdružuje na základě dobrovolnosti organizace a osoby, které provozují, budují, projektují nebo jinak využívají autokempy, tábořiště, chatové osady či podnikají v oblasti ubytovacích zařízení.
2. Působnost společenstva se vztahuje na území České Republiky.
3. Sídlem společenstva je Praha.
4. Právní subjektivita a samostatnost účastníků zůstává jejich účastí ve společenstvu nedotčena. Společenstvo do činnosti jednotlivých členů přímo nezasahuje.

Čl.II
Předmět činnosti:
Usměrňování a koordinaci rozvoje v dané oblasti činnosti.
Zvyšování kvalifikace pracovníků členských organizací.
Napomáhání členským organizacím v přípravě výstavby nových zařízení se zřetelem ne nové poznatky zejména v oblasti ekologie a ochrany přírody.
o   při řešení technických, provozních a ekonomických problémů
o   při zabezpečování dodávek strojů a náhradních dílů, doplňkových zařízení a výrobků pro služby
o   při  propagaci služeb a související vybavenosti za účelem jejich nejširšího využití.
o   Organizování vzájemné výměny zkušeností.
o   Spolupráce při řešení odborných problémů provozu, doplňkových služeb cestovního ruchu a související vybavenosti.
o   Spolupráce s příslušnými orgány při zpracování a vydání směrnic a předpisů týkajících se oblasti činnosti společenstva.
o   Zastupování členské základny navenek jako celek
o   Společenstvo může být členem mezinárodních organizací a organizací zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu.
o   Společenstvo může podnikat v souladu s platnými právními předpisy.

Čl.III

Členství ve společenstvu, práva a povinnosti členů

Členství ve společenstvu je řádné. Každý řádný člen má stejné hlasovací právo.
Členství ve společenstvu vzniká projednáním a schválením písemné přihlášky předsednictvem společenstva a následným zaplacením schváleného příspěvku a zápisného poplatku.
Členství ve společenstvu zaniká:
o   vystoupením ze společenstva na základě písemného oznámení předloženého předsednictvu společenstva nejméně šest měsíců před koncem kalendářního roku
o   nezaplacením členského příspěvku a následným vyloučením
o   zánikem společenstva

Práva členů společenstva:

1. Využívání poznatků a zkušeností vyplývající z činnosti společenstva získané v zahraničí a u nás.
2. Požadování pomoci v rozsahu předmětu činnosti společenstva vymezené stanovami.
3. Účast na schůzích společenstva s aktivním a pasivním volebním právem, účast na všech společných akcích
4. Předkládání návrhů na činnost společenstva, hodnocení jeho činnosti a činnosti jeho orgánů.

Členové společenstva mají tyto povinnosti:

1. Aktivně se zúčastňovat všech akcí společenstva, podílet se na plnění úloh společenstva a jeho orgánů.
2. Dodržovat stanovy, usnesení a doporučení orgánů společenstva, řádně a ve stanoveném termínu platit členské příspěvky.
3. Předkládat orgánům společenstva návrhy na řešení problémů souvisejících s jeho činností, požadované technické a ekonomické informace o svém zařízení v rozsahu a termínech schválených orgány společenstva.
4. Vzájemně si předávat poznatky a zkušenosti ze své činnosti,

Čl.IV

Orgány společenstva

A. Valná hromada
B. Předsednictvo
C. Kontrolní komise
D. Sekretariát

A. Valná hromada

je nejvyšším kolektivním orgánem společenstva. Tvoří ji zástupci všech členských organizací. Valnou hromadu svolává předsednictvo společenstva pravidelně 1x za rok. Mimořádně může být valná hromada svolána na žádost nadpoloviční většiny členů. Je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Schůze valné hromady se mohou účastnit i přizvaní zástupci jiných orgánů a institucí. Při schvalování usnesení valná hromada respektuje právní subjektivitu členských organizací.
Valná hromada rozhoduje o:
a) hlavních směrech a zaměření činnosti společenstva
b) změnách a doplňcích stanov
c) odvolání člena proti rozhodnutí předsednictva
d) vyloučení z členství ve společenstvu
Schvaluje:
a) plán práce společenstva, který připravuje sekretář
b) zprávu o činnosti společenstva a jeho orgánů
c) zprávu kontrolní komise za příslušná období
d) koncepci činnosti společenstva na další období
e)  výši členských příspěvků
f) stanovy společenstva
g) výsledky hospodaření společenstva

Valná hromada volí členy a náhradníky předsednictva společenstva, členy a náhradníky kontrolní komise

B. Předsednictvo

Předsednictvo společenstva má celkem 5 řádných a 2 náhradní členy. Skládá se z předsedy, místopředsedy, sekretáře a dalších 2 členů. Funkční období předsednictva je tříleté. Schází 1x za dva měsíce, v případě potřeby a na požádání nadpoloviční většiny členů předsednictva i častěji. Členství v předsednictvu není zastupitelné. Předsednictvo je usnášení schopné při účasti nadpoloviční většiny členů. Spory mezi členy společenstva řeší představenstvo společenstva. Proti jeho rozhodnutí mají členské organizace právo odvolat se na valné hromadě společenstva. Až do rozhodnutí valné hromady zůstává v platnosti rozhodnutí předsednictva.
Předsednictvo má tuto působnost:
1. rozhoduje o
a/ zásadních otázkách činnosti společenstva jež nejsou vyhražena valné hromadě
b/ majetku, který má společenstvo ve správě
c/ zřízení odborných poradních orgánů společenstva s trvalou či omezenou působností
d/ pověření k zastupování společenstva jednotlivými členy ve zvláštních případech

2. schvaluje  
a/ rozsah technických a ekonomických informací, které mají členové společenství   
poskytovat
b/ všechny návrhy a opatření, které nejsou vyhraženy valné hromadě
3. volí předsedu, místopředsedu a sekretariát společenstva
4. přijímá členy společenstva  na základě přihlášky
5. projednává otázky, o které mají členové společenstva zájem a plnění úkolů stanovených valnou hromadou a plánem práce
6. ukládá sekretáři společenstva konkrétní úkoly vyplývající z rozsahu předmětu činnosti společenstva a jeho orgánů a kontroluje jejich plnění

Předseda společenstva je představitelem společenstva navenek. V období mezi zasedáními předsednictva v naléhavých případech rozhoduje o věcech, které patří do kompetence předsednictva s tím, že tato rozhodnutí předsednictvo schválí.
Vede jednání předsednictva, v případě rozporů dává rozhodnout členům předsednictva hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

Místopředseda společenstva
o   je ve styku s vydavatelem Informačního zpravodaje a prosazuje uveřejňování požadavků společenstva v něm
o   organizuje v součinnosti se sekretariátem prováděcí doporučení k zákonům, vyhláškám a dokumentům vydávaným správními orgány ČR
o   shromažďuje a odpovídá v součinnosti se sekretariátem dotazy, návrhy a připomínky členů společenstva
o   je hlavním aktérem /organizuje/ školení pro členy společenstva, zabezpečuje účast na výstavách, organizuje v součinnosti se sekretariátem zájezdy společenstva
o   sleduje vývoj techniky a rozvoj vybavenosti zařízení v oblasti cestovního ruchu a seznamuje členy společenstva se získanými informacemi

C. Kontrolní komise
se skládá ze tří členů a jednoho náhradníka. Volí si ze svého středu předsedu. Volební období je tříleté. Členy kontrolní komise nemohou být členové předsednictva společenstva. Kontrolní komise je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů.
Kontroluje pravidelně řídící činnost orgánů společenstva a činnost hospodářskou. Má právo požadovat od předsednictva vysvětlení ke kontrolovaným věcem. Předkládá předsednictvu a valné hromadě plán své činnosti vypracovaný na rok dopředu a revizní zprávu s návrhem opravných opatření a termínů na odstranění zjištěných závad a nedostatků.

D. Sekretariát
je výkonným orgánem společenstva, je navrhován a jmenován předsednictvem společenstva. V čele sekretariátu je vedoucí sekretář, který zodpovídá
o   valné hromadě za přípravu plánu práce společenstva
o   předsednictvu společenstva za plnění úkolů určených plánem práce
jedná ve spolupráci s předsedou jménem společenstva a zasahuje se v hospodářských a pracovněprávních otázkách
řídí - činnost sekretariátu společenstva a jeho prostřednictvím zabezpečuje zejména:
o   plnění úkolů určených plánem práce
o   plnění usnesení valné hromady a předsednictva
o   vypracování plánu práce společenstva
o   přípravu na zasedání orgánů společenstva
o   svolávání zasedání odborných komisí
organizuje  výměnu zkušeností
hospodaří s prostředky společenstva v rámci schváleného plánu činnosti.
Mimo vyjmenované úkoly plní dále ostatní úkoly vyplývající z náplně činnosti společenstva, zejména pracovně právní záležitosti, které s činností společenstva souvisejí.

Čl.V

Finanční záležitosti

Činnost společenstva je financována z členských příspěvků, darů, subvencí a z vlastní podnikatelské činnosti.
Čl.VI

Zánik společenstva

O zániku Živnostenského společenstva Kempy a chatové osady České republiky rozhoduje jeho valná hromada. K platnosti usnesení je třeba souhlasu 2/3 hlasů členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku společenstva.

 

Stáhnout stanovy ve formátu Word